Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

Konkurs - 12.11.2014

Dnia 12 listopada 2014 r. w Bibliotece Gminnej Filia Gostwica zagościła Pani Jesień. Zaszeleściła kolorowymi liśćmi i leciutko pokropiła deszczem. A to wszystko za sprawą konkursu recytatorskiego „Zaszumiało jesienią”. Konkurs skierowany był do dzieci
z przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Gostwicy. Wzięło w nim udział 17 dzieci.

Celem konkursu było wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

Uczestnicy zaprezentowali przepiękne wiersze o tematyce jesiennej. Jury  pani Laciuga Monika nauczyciel język angielskiego oraz pani Skrzymowska Teresa sekretarka ze  Szkoły Podstawowej w Gostwicy oceniała uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria: znajomość tekstu, tempo intonację i interpretację utworu, a także elementy stroju.

Po burzliwych obradach komisja przyznała  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci uhonorowani zostali  dyplomami  i nagrodami.

 

Laureaci konkursu „Zaszumiało jesienią”

Miejsce I

Fryzowicz Emilia wiersz pt. ”Jesień u fryzjera”

Suchonek Lucyna wiersz pt. „Jesień”

 

Miejsce II

Gomółka Maciej  wiersz pt. „ Jesienią”

Żelasko Katarzyna wiersz pt. „Jesienne tajemnice”

 

Miejsce III

Kumor Kamil   wiersz pt. „W naszym parku”

Skrzymowska Gabriela wiersz pt. „Jesień”

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom, pani wychowawczyni 
i rodzicom  za przygotowanie dzieci.

Życzymy kolejnych sukcesów!

 

Wizyta Studyjna „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” - 27.11.2014

Wizyta Studyjna „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” – pod takim tytułem odbyła się wizyta studyjna, którą Biblioteka Gminna w Podegrodziu zorganizowała 27.11.2014r. w nowo otwartej siedzibie biblioteki. W projekcie wzięli udział bibliotekarze z Kamionki, Starego Sącza, Tęgoborzy, Gródka nad Dunajcem, Łącka, Korzennej, Brzeznej, Olszany i Barcic. Przybyłych gości powitały Maria Szewczyk-  dyrektor biblioteki i Małgorzata Gromala- wójt Gminy Podegrodzie. O współpracy biblioteki z lokalnymi twórcami ludowymi opowiadali dyrektorzy placówek oświatowych z terenu  gminy Podegrodzie- pani Barbara Bodziony- dyrektor Przedszkola Gminnego w Podegrodziu oraz pani Krystyna Dąbrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu, jak również osoby promujące kulturę i tradycję Lachowską (dr Zenon Szewczyk autor „Słownika gwary Lachów Sądeckich”). Zaproszeni bibliotekarze mogli zobaczyć prezentację multimedialną przedstawiającą  współpracę placówek oświatowych z biblioteką w ramach zajęć związanych kulturą lachowską m. in. zajęcia z gwary, spotkania muzealne, spotkania z twórcami ludowymi. Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia w bloku warsztatów związanych z regionalizmem. Wizytę studyjną uświetniała kapela rodziny Boguckich z Podegrodzia. Udział w  wizycie  umożliwił uczestnikom poznanie dobrych praktyk, nowych form pracy z czytelnikiem, oraz poszukiwania  tematów sięgających do tradycji regionu, jego kultury, obyczajów. Uczestnicy spotkania dzielili się z nami własnymi doświadczeniami i rozwiązaniami, co dało nam gospodarzom możliwość skorzystania z wielu ciekawych pomysłów. Uczestnicy wizyty za jeden uśmiech otrzymali materiały promujące projekt i gminę Podegrodzie.

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasz projekt „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka Gminna w Podegrodziu to instytucja kultury, której celem jest odpowiadanie na społeczno-kulturalne potrzeby lokalnej społeczności. nie zapominając o tradycji, dostosowujemy ofertę do wymogów współczesności. Odwiedzający nas mogą korzystać z pomocy bibliotekarzy, jak również z zasobów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów.

Nasza biblioteka to otwarte i przyjazne miejsce, umożliwiające wspieranie inicjatyw odwiedzających nas Mieszkańców. Nasza oferta jest wynikiem połączenia różnorodności gromadzonych zasobów i wszechstronności podejmowanych działań. Nie powielamy usług innych lokalnych instytucji, ale – w ramach współpracy – dopełniamy je i wzmacniamy.

PRB - co to jest i co my tu robimy?


PRB, czyli Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Za program odpowiada Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (wspieraną z kolei przez Fundację Billa i Melindy Gates). Celem programu jest wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, organizowanie praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocja bibliotek.

(Więcej o samym Programie: www.biblioteki.org)

Biblioteka Gminna w Podegrodziu bierze udział w drugiej edycji programu jako biblioteka partnerska. Funkcję biblioteki wiodącej pełni biblioteka w Łososinie Dolnej. Wspólnie szkoliliśmy się na warsztatach planowania rozwoju biblioteki, a następnie uczestniczyliśmy w szkoleniach specjalistycznych.

Promocja 1000-lecia

1 lipca br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie – promocja Słownik Lachów Sądeckich (Podegrodzkich) zorganizowana przez Bibliotekę Gminną w ramach obchodów milenijnych podegrodzkiej parafii. Przyciągnęło ono tłumy mieszkańców i miłośników kultury ludowej z gminy Podegrodzie i powiatu nowosądeckiego. W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury o pracy nad słownikiem i jego zawartości opowiadał autor, podegrodzianin - dr Zenon Szewczyk. Opracowywany przez wiele lat słownik językowo-kulturowy jest przede wszystkim dokumentem języka mówionego Lachów Podegrodzkich. Zawarty w nim materiał językowy pozwolił wydobyć wiele zapomnianych nazw i wyrażeń, utrwalić i ocalić język, który jest nierozerwalną częścią kultury. Słownik adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, interesujących się dziedzictwem regionu.

W założeniu autora wydany Słownik jest nie tylko szczególną formą uczczenia milenijnego jubileuszu, ale swego rodzaju pokłonem dla społeczności , z której sam się wywodzi, a która na styku folkloru góralskiego i nizinnego stworzyła oryginalną kulturę, przyciągającą swoim bogactwem i różnorodnością.

Publikacja, licząca niemal dziewięćset stron, zawiera 13 000 haseł, 278 ilustracji. Jej częścią są także teksty gwarowe zawarte na załączonej do słownika płycie , opracowane dźwiękowo przez Krzysztofa Korala z Podegrodzia.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu bierze udział w projekcie


 


Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

27 grudnia 2010 roku, w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację. Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:

Źródło finansowania projektu


Nazwa Programu Operacyjnego:
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Numer i nazwa Działania:
1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Dane o projekcie:

Numer projektu: MRPO.01.02.00-12-078/10
Wartość projektu: 1 153 104,51 zł
Wartość dofinansowania: 864 828,38 zł
Okres realizacji: 31.03.2010 r. – 31.12.2011 r.
Opis projektu:


Tytuł projektu:
Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

Rodzaj projektu:
Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.

Numer i nazwa tematu priorytetowego:
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).

Forma finansowania:
pomoc bezzwrotna.

Miejsce realizacji projektu:


Województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.
Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.

Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Cele projektu:


Cel główny:

Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią oraz wspieranie rozwoju Małopolski poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe:

1.Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne w gminach objętych projektem.

2.Uproszczenie dostępu do zbiorów bibliotecznych w gminach objętych projektem poprzez wprowadzenie jednolitej legitymacji bibliotecznej dla całej sieci placówek (w powiecie lub w gminach).

3.Uproszczenie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja bibliograficzna wprowadzana jest do systemu tylko raz, a nie wielokrotnie – w każdej placówce.

4.Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub RFID.

Cele powyższe realizują cel główny Działania 1.2, którym jest „wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych”

Wpisują się też w cel szczegółowy Działania:

  • Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli.